FSC keurmerk voor onze bamboe Veilig betalen met iDeal Afhalen in Ede mogelijk
FSC keurmerk voor onze bamboe

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn steeds van toepassing als je gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor jou als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden je verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat je ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1. Definities

1.  Adviesburo de Vaal: gevestigd te (6713EE) Ede aan de Kamperfoelielaan 20 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 32130056, handelend onder de naam Bamboe Creations. 

2.  Website: de website van Bamboe Creations, te raadplegen via www.massiefbamboeshop.nl en alle bijbehorende sub-domeinen. 

3.  Klant: de klant die al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met Bamboe Creations en/of zich geregistreerd heeft op de Website. 

4.  Consument: de Klant die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

5.  Partijen: de Klant en Bamboe Creations gezamenlijk.

6.  Overeenkomst: de overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden integraal van toepassing zijn en op basis waarvan de Klant Producten koopt bij Bamboe Creations en Bamboe Creations de Producten aan de Klant levert.

7.  Product(en): alle zaken die op de Website van Bamboe Creations worden aangeboden, waaronder maar niet uitsluitend producten van massief bamboe en al hetgeen daarmee in verband houdende.  

8.  Schriftelijk: communicatie per brief, e-mail of Whatsapp.

9.  Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 32130056

 

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Bamboe Creations zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van door de Klant gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Bamboe Creations slechts bindend, indien en voor zover deze door Bamboe Creations uitdrukkelijk Schriftelijk zijn aanvaard.
 4. Het kan voorkomen Bamboe Creations niet altijd strikte naleving van de Algemene Voorwaarden verlangt. Dit betekent niet dat de bepalingen niet van toepassing zijn of dat Bamboe Creations het recht verliest om in andere gevallen de strikte naleving van de Algemene Voorwaarden te verlangen.
 5. Als een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven. Daarnaast zal de nietige of vernietigde bepaling worden vervangen door een nieuwe bepaling waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3. Prijzen en informatie

 1. Alle op de Website en in andere van Bamboe Creations afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief BTW en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 
  1. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven. 
  1. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Bamboe Creations kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Bamboe Creations afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
  1. Een aanbod op de Website vervalt als het Product, waarop het aanbod betrekking heeft, in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
  1. Bamboe Creations kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 4. Offertes

 1. Een offerte, uitgebracht door Bamboe Creations, is op naam, niet overdraagbaar en heeft een geldigheidsduur van 30 dagen.

Indien je na de 30 dagen gebruik wil maken van onze offerte, behouden wij het recht om een nieuwe prijs te bepalen.

Artikel 5. Totstandkoming Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Bamboe Creations en het voldoen aan de daarbij door Bamboe Creations gestelde voorwaarden. De Klant kan het aanbod van Bamboe Creations aanvaarden door het bestelproces van de Website af te ronden.
 2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Bamboe Creations onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
 3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Bamboe Creations het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
 4. Bamboe Creations kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Bamboe Creations op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 6. Uitvoering Overeenkomst en levering

 1. Indien blijkt dat door de Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, dan heeft Bamboe Creations het recht om pas aan haar verplichtingen te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
 2. Zodra de bestelling door Bamboe Creations is ontvangen, stuurt Bamboe Creations de producten met inachtneming van het in lid 4 van dit artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
 3. Bamboe Creations is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst. 
 4. De levertermijn bedraagt in beginsel 2-6 weken, sterk afhankelijk van het bestelde product. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Bamboe Creations.  
 5. Indien Bamboe Creations de Producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
 6. Bamboe Creations raadt Klant aan de geleverde Producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur Schriftelijk, te melden. Zie nader het artikel omtrent garantie en conformiteit.
 7. Zodra de te leveren Producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze Producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de Producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de Producten.
 8. Bamboe Creations is gerechtigd een soortgelijk Product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde Product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Artikel 7. Herroepingsrecht

 1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant die een Consument is. Uitsluitend de Consument kan dan ook gebruik maken van het herroepingsrecht.
 2. De Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Bamboe Creations binnen 14 dagen na ontvangst van het Product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.
 3. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product heeft ontvangen, of:
 • als de Klant in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste Product heeft ontvangen;
 • als de levering van een Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 • bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste Product heeft ontvangen.
 • Alle door Bamboe Creations in eigen werkplaats vervaardigde producten zijn maatwerk. Dit betekent dat producten niet geretourneerd kunnen worden.
 • Klant dient de retourkosten zelf te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief geeft Bamboe Creations een raming van deze kosten. De verzendkosten die door Klant zijn gemaakt bij de aankoop van het Product worden niet begrepen onder de kosten voor het retourneren en blijven voor eigen rekening van Klant.
 • Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het Product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van Producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.
 • Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
 • Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Bamboe Creations, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Bamboe Creations kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Bamboe Creations bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het Product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit artikel gestelde bedenktermijn het Product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.
 • Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Tenzij Bamboe Creations aanbiedt het Product zelf af te halen, mag Bamboe Creations wachten met terugbetalen tot Bamboe Creations het Product heeft ontvangen.
 • Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld. 
 • Het herroepingsrecht geldt niet voor Producten die door Bamboe Creations tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant.
 • Alle bij Bamboe Creations bestelde producten worden conform specificaties Klant geproduceerd. Alle overige producten te bestellen producten zijn dat mogelijk niet.
 • Bij klachten dient een Consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de Consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Artikel 8. Betaling

 1. Klant dient betalingen aan Bamboe Creations volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Bamboe Creations is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.
 2. Als de Klant niet tijdig en volledig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant moet in dat geval de wettelijke incassokosten en rente aan Bamboe Creations voldoen. Daarnaast komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die Bamboe Creations moet maken voor de incasso van wat de Klant ten onrechte onbetaald laat, voor rekening van de Klant.
 3. Als de Klant een Consument is en de Consument niet tijdig en volledig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, dan stelt Bamboe Creations de Klant nogmaals in de gelegenheid om binnen een termijn van 14 dagen aan zijn betalingsverplichting te voldoen (ingebrekestelling). Voldoet de Klant het verschuldigde bedrag opnieuw niet tijdig en volledig, dan is de Klant wettelijke rente en incassokosten aan Bamboe Creations verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die Bamboe Creations moet maken voor de incasso van wat de Klant ten onrechte onbetaald laat, voor rekening van de Klant.
 4. Productie wordt gestart na ontvangst van een aanbetaling van 50% van het totaalbedrag, of 100% van het totaalbedrag voor opdrachten onder de € 1.000,00.

 

Artikel 9. Bezorging

 1. Het is mogelijk om je bestelling door ons te laten bezorgen of te laten verzenden. Hier zijn kosten aan verbonden. De kosten zijn afhankelijk van het product.
 2. Wij zijn verplicht om de transportkosten van tevoren kenbaar te maken, zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan.
 3. Tijdens het transport is je bestelling verzekerd door ons.
 4. Indien gewenst, kan het product ook op afspraak in onze werkplaats worden opgehaald.
 5. Wij leveren onze producten achter de voordeur. Mocht je gebruik willen maken van onze  plaatsing/montage service dan willen we je er expliciet op wijzen dat schade aan je woning, inboedel en het geleverde product, volledig op eigen risico is van de klant.
 6. Mocht je onverhoeds niet thuis zijn op het moment van bezorging dan worden er

€ 185,00 extra bezorgkosten in rekening gebracht voor het opnieuw aanbieden van het product.

 • Afleveringen vinden plaats op de begane grond of via een normale lift op etage.
 • Uitgesloten zijn leveringen op de Waddeneilanden en in binnensteden, die niet met normale vrachtauto’s bereikt kunnen worden.

 

Artikel 10. Garantie en conformiteit

 1. Bamboe Creations staat er voor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Bamboe Creations er tevens voor in dat het Product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 
 2. Bamboe Creations geeft op haar eigen producten een garantie van 3 jaar op de bamboe bij normaal gebruik. De garantie houdt specifiek in: het delamineren (het loslaten van de onderlinge bamboe latjes waaruit het plaatmateriaal is opgebouwd) van het bamboe.
 3. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op Producten die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Klant zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden.
 4. Bamboe Creations kan – afhankelijk van het Product – een garantie aan de Klant verstrekken. In dat geval gelden uitsluitend de garantievoorwaarden zoals bij het Product bijgesloten. Slechts de Klant die voldoet aan die garantievoorwaarden, heeft aanspraak op de betreffende garantie. Anderen dan de Klant hebben in geen geval aanspraak op garantie. Garantie is niet overdraagbaar.
 5. Iedere vorm van garantie komt te vervallen en Bamboe Creations is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door:
  1. het niet naleven van de gebruiksaanwijzing en/of (overige) handleidingen van producten;
  1. onjuist onderhoud van Producten
  1. onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik van Producten;
  1. slijtage door normaal gebruik van Producten;
  1. plaatsing, bewerking en/of verwerking van Producten;
 6. Indien het afgeleverde Product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Bamboe Creations daarvan in kennis te stellen.
 7. Indien Bamboe Creations de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante Producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het Product.

Artikel 11. Onderhoud

1.  Voor het onderhoud van je product verwijzen wij je door naar de site www.bamboecreations.nl en www.massiefbamboeshop.nl

Artikel 12. Onderzoek en Klachtenprocedure

 1. Als de Klant een Consument is en niet tevreden is met een Product, dan kan de Consument gebruik maken van zijn herroepingsrecht zoals omschreven in artikel 7. Voor de Klant die geen Consument is, geldt dat eventuele zichtbare gebreken binnen 2 dagen na levering Schriftelijk bij Bamboe Creations moeten worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken moeten uiterlijk binnen 2 dagen, nadat het gebrek is ontdekt of de Klant het gebrek had kunnen ontdekken, Schriftelijk bij Bamboe Creations worden gemeld. Iedere melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving, vergezeld van duidelijk beeldmateriaal van het gebrek te bevatten, zodat Bamboe Creations in staat is adequaat te reageren.
 2. Als van een gebrek later melding wordt gemaakt dan vermeld in lid 1, dan komt de Klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 3. Indien Klant een klacht heeft over een Product (conform artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Bamboe Creations, dan kan hij bij Bamboe Creations Schriftelijk een klacht indienen.
 4. Bamboe Creations geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Bamboe Creations binnen 14 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde Producten blijven het eigendom van Bamboe Creations totdat alle vorderingen die Bamboe Creations op de Klant heeft (inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente) volledig zijn betaald. Indien de klant zijn/haar betalingsverplichting niet nakomt kunnen de geleverde producten teruggevorderd worden. Een betalingsverplichting zal echter blijven bestaan. Voor maatwerk en producten op bestelling geldt 100% van het factuurbedrag, mogelijk vermeerderd met gemaakte kosten, denk daarbij onder andere aan transport, incasso of gerechtelijke procedures.
 2. Zolang er op de geleverde Producten een eigendomsvoorbehoud rust, mag de Klant deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet vervreemden, bezwaren, verpanden of anderszins in de macht van derden brengen. In uitzondering op het vorenstaande geldt dat de Klant niet gerechtigd is om de Producten in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te vervreemden op het moment dat door de Klant surséance van betaling is gevraagd of de Klant in staat van faillissement is verklaard.
 3. De Klant is verplicht de Producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Bamboe Creations te bewaren.
 4. Bamboe Creations is gerechtigd de Producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de Klant aanwezig zijn, terug te nemen als de Klant niet voor tijdige betaling van de facturen zorg draagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren.
 5. Als derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten dan wel andere rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om Bamboe Creations daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Bamboe Creations is in dat geval gerechtigd om de Producten terug te nemen.
 6. De Klant zal Bamboe Creations te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn Producten ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van Bamboe Creations.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. Bamboe Creations is slechts aansprakelijk voor zover uit dit artikel blijkt. Hetzelfde geldt voor door Bamboe Creations ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derde(n).
 2. Bamboe Creations is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is als gevolg van overmacht (artikel 13).
 3. Bamboe Creations is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat Bamboe Creations is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. Aansprakelijkheid van Bamboe Creations jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 5. Bamboe Creations kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting(en). Onder directe schade wordt verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden;
  1. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Bamboe Creations aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;
  1. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, mits de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
 6. Als Bamboe Creations aansprakelijk is voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid van Bamboe Creations te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van Bamboe Creations in het betreffende geval wordt uitgekeerd.
 7. Als om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de aansprakelijkheidsverzekering van Bamboe Creations wordt verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het bedrag dat gefactureerd is voor de Overeenkomst, althans voor dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 8. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen, nadat de schade is ontdekt of redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt daarvan Schriftelijk bij Bamboe Creations meldt.

Artikel 15. Overmacht

 1. Bamboe Creations is niet gehouden tot het nakomen van een verplichting jegens de Klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan – naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen – alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Bamboe Creations geen invloed kan uitoefenen en waardoor Bamboe Creations niet in staat is haar verplichtingen na te komen, zoals ziekte of wanprestatie door leveranciers.
 3. Bamboe Creations kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan zijn Partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de Klant.
 4. Als Bamboe Creations ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Bamboe Creations gerechtigd om het reeds nagekomen dan wel na te komen gedeelte te factureren. De Klant is verplicht om deze factuur te voldoen.

Artikel 16. Website

Bamboe Creations stelt alles in het werk om de Website goed te laten functioneren en voortdurend toegankelijk te houden. Bamboe Creations kan dit alleen niet garanderen. Bamboe Creations rekent op begrip van de Klant tijdens mogelijke storingen op of onderhoud van de Website. De Klant kan Bamboe Creations in ieder geval niet aansprakelijk stellen voor de schade die de Klant lijdt wegens het feit dat de Website van Bamboe Creations niet toegankelijk is.

Artikel 17. Persoonsgegevens

Bamboe Creations respecteert de privacy van de Klant en behandelt de ontvangen persoonlijke informatie vertrouwelijk. Daarbij neemt Bamboe Creations alle regels die staan vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming in acht. Meer informatie over het privacybeleid van Bamboe Creations staat vermeld in de privacyverklaring op de website www.massiefbamboeshop.nl. Bamboe Creations treft in ieder geval maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik.

Artikel 18. Slotbepalingen

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Bamboe Creations gevestigd is.
 3. Bamboe Creations behoudt zich het recht voor om het resultaat van een opdracht in de vorm van foto’s en/of tekst op haar website te plaatsen of te gebruiken voor elke andere vorm van publiciteit, tenzij de Klant Schriftelijk heeft aan te geven hier niet mee akkoord te gaan.

Contactgegevens

Mocht je na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust Schriftelijk contact met ons op.


info@bamboecreations.nl
06 – 484 689 14

KvK        32130056
BTW      NL8188.76.608.B.01

Veilig en snel betalen
iDeal

Van 08.00 tot 22.00
06 – 484 689 14

Stuur een e-mail
info@massiefbamboeshop.nl

Stel je vraag direct
via het contactformulier